תנאי אחריות

תנאים כללים למכירת ציוד 

תמורה ותשלום
 1. תנאי תשלום : (לפי מה שכתוב בכרטיס לקוח)
 2. אספקה עד 21 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בגוף ההצעה.
 3. במקרה של הזמנה שאינה בשקלים חדשים, מחיר ההזמנה ייקבע לפי שערו של המטבע נשוא ההזמנה במועד הפקת החשבונית.
 4. במקרה בו ההזמנה הינה בשקלים חדשים, שינוי בשער הדולר (ארה") היציג בשיעור העולה ב 3% מיום ההזמנה / הצעת המחיר ועד יום הפקת החשבונית, רשאית אומניטק לעדכן את המחיר/ עפ"י שערו היציג של הדולר (ארה"ב) ביום הפקת החשבונית.
 5. ההזמנה ותנאיה כפופים לאישור מחלקת כספים של אומניטק.
 6. ניתן לקבל הצעה למימון העסקה עד ל- 36 תשלומים, בכפוף לבדיקת אשראי ולאישור מחלקת הכספים של אומניטק.
 7. הזמנה זו תיכנס לתוקפה אך ורק לאחר קבלתה אצל אומניטק כשהיא חתומה על ידי הלקוח.
 8. אי פירעון בזמן של מי מהתשלומים המגיעים לאומניטק מהלקוח יעמיד לפירעון מיידי את כל התשלומים האחרים המגיעים לאומניטק מהלקוח.
 9. עבור עיכוב בתשלום מעבר למוסכם יחויב הלקוח בריבית פיגורים של 2 אחוז לחודש.
 10. הלקוח מאשר בחתימתו, כי הפריטים המסופקים בהתאם לתעודה זו (להלן: "המוצר") יועברו לבעלותו רק לאחר תשלום מלוא התמורה לאומניטק. במקרה של חריגה מתנאי התשלום המפורטים בתעודה זו, אומניטק תהיה רשאית לפעול לקבלת חזקה במוצר וזאת בנוסף לכל סעד אחר.
 11. פטור מלא מניכוי מס במקור לפי אישור פקיד שומה פ"ת.
 12. אנא רשמו בהמחאה שם המוטב : אומניטק איכות בע"מ.
 13. מדיניות החזרת מוצרים: ניתן להחזיר מוצר שנרכש וסופק על ידי אומניטק עד 30 יום ממועד אספקתו ללקוח. ניתן להחזיר מוצר שאינו מצוי במלאי השוטף של אומניטק ו/או שהוזמן מהיצרן במיוחד עבור הלקוח אך ורק בכפוף להסכמת היצרן להחזרתו. הזמנת רישיונות תוכנה אינה ניתנת לביטול. מוצרים יוחזרו ללא פגם, באריזתם המקורית, בצירוף העתק של חשבונית המס אשר נופקה בגינם. לא תתאפשר החזרת מוצרים שלא עקב פגם שמקורו באומניטק. מוצרים שאומניטק תאשר את החזרתם, יזכו את הלקוח בתעודת זיכוי ולא בהחזר כספי.

אחריות

 1. אחריות המוצר הינה בהתאם לאחריות הניתנת על ידי היצרן. הרחבת האחריות כרוכה בתוספת תשלום.
 2. המוצר מסופק ללקוח as is. אומניטק תהא פטורה מכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בשל השימוש או אי השימוש במוצר. בכל מקרה, אחריותה של אומניטק בגין נזק ישיר שייגרם ללקוח ושמקורו הבלעדי הינו עקב פגם במוצר, מוגבל לסכום התמורה ששילם הלקוח לאומניטק עבור המוצר.
 3. הצעה זו והמידע בה הינם בגדר מידע סודי וקנייני של אומניטק.
תוקף ההצעה
 1. תוקף הצעה זו הינו 14 יום ממועד הוצאתה.
 2. ביטול הזמנה שהתקבלה באומניטק ייעשה בכתב והינו כפוף לאפשרותה של אומניטק לבטל במקביל את הזמנת הציוד נשוא ההזמנה מהיצרן.
 3. תוקפה של הצעה זו כפוף לכלל ההערות ככל שקיימות בגוף ההצעה, לרבות ביחס לתחומי האחריות של הלקוח לאספקה, במועד ובכלל, של הציוד ו/או השירותים שבאחריותו, ביחס לתחומי האחריות של צד ג' להצעה זו בכל נושא שהוא וכן לקיומם של התנאים הנדרשים ליישום תכולת הצעה זו.
 4. אין בהצעה זו כדי לחייב את אומניטק ביחס למידע או התחייבות שאינם מופיעים בהצעה זו במפורש ובכלל זה ביחס למידע שנמסר בכתב ו/או בע"פ טרם העברת הצעה זו ללקוח, ע"י גורמים שונים באומניטק ומחוצה לה, אלא אם נלווה להצעה זו מסמך רשמי נוסף באופן מפורש.
 5. הצעה זו מבטלת כל הצעה או מסמך קודם והיא גוברת על כל מסמך, לרבות הצעה קודמת, ככל שנמסרו ללקוח.
אספקה
 1. אומניטק תספק את הציוד נשוא ההצעה תוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה חתומה על ידי הלקוח במשרדי אומניטק.
 2. מועד האספקה כפוף למלאי הקיים במועד קבלת ההזמנה חתומה על ידי הלקוח במשרדי אומניטק.
 3. אומניטק אינה אחראית לכל שינוי במועד האספקה שאינו באחריותה הישירה והיא לא תישא בכל עלות ו/או הוצאה ישירה ו/או עקיפה ככל שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' בגין שינויים אלה.
 4. איסוף המוצר על ידי שליח מטעמו של הלקוח ייחשב כאישור לקבלת המוצר על ידי הלקוח.
תחוומים באחריות הלקוח
 1. גישה למידע - באחריות הלקוח להעביר לאומניטק מראש את כל המידע הנדרש ליישום ההצעה, לרבות, אך לא רק, מספרי רישיונות, רשימות מצאי (בפרט של תוכנה ורישוי), שמות משתמש, סיסמאות, נתונים ותהליכים וכל מידע אחר שיידרש ויוגדר בפגישת ההתנעה. כל עיכוב בהעברת המידע כאמור לאומניטק לא ייחשב במועדים המצוינים בהצעה זו.
 2. גיבוי - באחריותו הבלעדית של הלקוח לגבות את כל המידע בצורה מסודרת ומתועדת טרם תחילת היישום ולוודא את תקינות הגיבוי ויכולת השחזור. אומניטק לא תישא בכל אחריות לאובדן או נזק שייגרם למידע הנובע באופן ישיר או עקיף כתוצאה מאי - גיבוי / גיבוי לקוי של המידע, מעדכון המידע לאחר מועד הגיבוי התקין האחרון ו/או מטיפול לא הולם בעותק הגיבוי ובכלל זה אחסונו ושמירתו בתנאים לא תקניים.
 3. צד ג' - במידה וביישום ההצעה נדרשת מעורבת של צד/די ג' שיש להם חלק במרכיב כלשהו הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, ביישום ההצעה, באחריותו הבלעדית של הלקוח לבצע את התיאומים הנדרשים עם צד/די ג' ולדאוג לגיבוי ולהגנת המערכות שבאחריות צד/די ג'.
 4. קיום תשתיות ותקינותן - באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא את קיום כל מרכיבי התשתית הדרושים ליישום ההצעה זו, שאינם נכללים בה מפורשות. על מרכיבי תשתית אלה להיות תקנים, תקניים ופעילים ובפרט חדר שרתים נקי וממוזג, בעל אמצעים מתאימים לכיבוי אש, תשתיות תקשורת וחשמל בעלות ההגנות הדרושות, מערכות משנה למיניהן וכן כל מרכיב תשתיתי אחר כאמור.
 5. מנהלה - באחריות הלקוח לספק לאומניטק את כל התנאים הנדרשים ליישום הצעה זו, לרבות היתרי גישה לאתרי היישום, העמדת איש קשר זמין וכן כל מרכיב ו/או סיוע מינהלתי או לוגיסטי אחר.
 
 
 
צור קשר
סגור סגור

לפרטים נוספים ויצירת קשר,
אנא השאר פרטיך
ואנו נחזור אליך בהקדם

* שם פרטי
* שם משפחה
 
 
* טלפון
* נייד
 
 
* דוא"ל
 
 
* נושא
 
 
הערות
 
 
* קוד אבטחה
 
* נא למלא את כל שדות חובה
מאשר\ת קבלת חומר פרסומי מאומניטק

סניף פ"ת
מרטין גהל 7 קרית אריה, פ"ת, מיקוד 4951254
טל: 03-9267957
פקס: 03-9218262